LYDHØR i Kongsgården er et kunstnerisk forskningsprosjekt som undersøker sympoetisk samspill mellom natur, miljø, omgivelser, materialer, små barn, kunstnere, pedagoger og forskere. Prosjektet arbeider i perioden 2019 til 2021 med å utvikle små barns møte med kunst gjennom etablering av en kunstarena for små barn i tidligere Kongsgården Barnehage i Trondheim. Kongsgården ligger vakkert til midt i Trondheim by, og stedets natur, omgivelser, rom og materialer vil danne utgangspunkt for samspillet. Stedet, som disponeres av ReMida – senter for kreativ gjenbruk fungerer som en forskningsarena der det sympoetiske samspillet skaper uttrykk og kvaliteter som er spesifikke i feltet kunst for de minste. Prosjektet søker å etablere, utvikle, forstå og formulere en tverrkunstnerisk praksis i et sosialt deltakende perspektiv, og kan bidra til fornyelse av kunstpraksis, kunstpedagogikk og kulturpolitisk arbeid med de yngste barna.

LYDHØR i Kongsgården er et samarbeid mellom ReMida – senter for kreativ gjenbruk i Trondheim Kommune, Teater Fot og forskere fra Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning. Prosjektgruppa består av Pål Bøyesen og Ann Sylvi Olsen fra ReMida sammen med Lise Hovik fra Teater Fot / DMMH, som leder forskningsprosjektet. Fra februar 2020 er Emily Fischbeck Luthentun produsent for Lydhør-prosjektet.

Forskergruppa består av kunstfaglige forskere fra Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærereutdanning, masterstudenter i barnekultur og kunstpedagogikk, samt barnehageledelse, og kunstnerforskere fra NTNU som utvikler egne kunstprosjekter i samspill med LYDHØR.

Tilbudet om å delta i LYDHØR forskningsprosjekt gikk til alle barnehager i Trondheim.
Ni barnehager har vært tilknyttet prosjektet; Svartlamoen, Nissekollen, SIT Moholt, Tildra, Sætra, Øya, Berg, Småbergan og Hallset barnehager. Disse har inngått en avtale om å delta, og får først tilbud om forskningsverksteder i Kongsgården. Dersom det blir ledige verksteder, går tilbudet via ReMida-senteret til alle barnehager i Trondheim. Under koronapandemien har tilbudet først og fremst nådd ut til de sentrumsnære barnehagene.

Les mer om bakgrunnen for prosjektet.

LYDHØR er fra 2021 organisert i tre virksomhetsområder: Lydhør Verksteder, Lydhør Kunstarena og Lydhør Forskning:

Ta kontakt med prosjektleder Lise Hovik på mail: lho@dmmh.no eller
produsent Emily Fischbeck Luthentun: lydhorikongsgarden@gmail.no