Animalium er en flokk med rare dyr som dukker opp på uventede steder med en nysgjerrig og våken oppmerksomhet på alt som befinner seg på stedet. Flokken har sitt eget språk, og kommuniserer med lyd/musikk og bevegelse/dans. I møte med barna kan det oppstå lekent samspill, men Animalium vil like gjerne rette oppmerksomheten mot materialer, romlige kvaliteter og rare detaljer i omgivelsene. Det kjente og vante blir satt i spill med et nytt blikk, og med overraskende improviserte iscenesettelser.

Bakgrunn

Animalium er skapt av Teater Fot som en performance for barn. Prosjektet er utviklet i samarbeid mellom Teater Fot, Kunsthall Trondheim, Rosendal Teater og Lydhør i Kongsgården. Samarbeidet mellom Teater Fot og Kunsthallen startet allerede i 2017, mens kompaniet arbeidet med det kunstneriske forskningsprosjektet Verken Fugl eller Fisk, og Kunsthallen presenterte utstillingen «Et nytt vi». Med felles interesse for å utforske posthumanistiske perspektiver i kunsten fikk Teater Fot presentere ulike «work-in-progress» i Kunsthallen, der forestillingen tok form i møte med barnepublikummet. Selve utstillingen «Et nytt vi» dannet en idemessig og kunstteoretisk ramme for prosjektet, uten at vi samspilte direkte med utstillingens kunstneriske uttrykk (som forøvrig besto av mange videoverk).

I 2017 viste Teater Fot 3 ulike versjoner av Verken Fugl eller Fisk (med veldig gode besøkstall!) i Kunsthallen. I 2018 presenterte kompaniet Begynnelser for 3-5-åringer, og i 2019 Baby Becomings for 0-2-åringer på Teaterhuset Avantgarden (nå Rosendal Teater), som på denne måten gikk inn som co-produsent for prosjektet, og Baby B ble høsten 2019 presentert for barnehagesekken på Kunsthallen.

Våren 2019 utforsket Teater Fot et nytt format der forestillingens «rare dyr» ble satt inn i nye omgivelser, og gjennom lek og improvisasjon utforsket de samspill med nye steder og materialer, både inne og utendørs. Improvisasjonsarbeidet ble filmet og ble på denne måten et materiale for videre utforskning, der ideen var å utvikle en arbeidsform basert på lekens prinsipper og på kunnskap om affekt og affektinntoning. I kjølvannet av dette arbeidet begynte Animalium å røre på seg.

Animalium transformasjoner

Prosjektet ble videreutviklet høsten 2019 som verksted for Lydhør i Kongsgården, som internasjonal workshop på ASSITEJs Artistic Gathering på SAND-festivalen, som stunt performance ved åpningen av nye Rosendal Teater og som en mer utviklet performance i direkte møte med utstillingen «KONFERANSE» av Anna Daniell på Kunsthallen. Våren 2020 ble Animalium videreutviklet som performancekonsept for barn i møte med kunst på gruppeutstillingen «A beast, a god and a line» på Kunsthallen, og i møte med planter og trær under Lydhør Sommerdag i Kongsgården.
Våren 2021 fikk Animalium mulighet til å arbeide i møte med Koren Bjertnæs utstilling «Avstand», og dokumenterte dette arbeidet (tilgjengelig under LYDHØR-festivalen), som ikke kunne vises for publikum på grunn av pandemien.
I 2021-22 reiser Animalium på turne til barnehager i fylket, og til biblioteker i Trondheim.

Animalium Performance for barn

Når man velger å bruke begrepet performance i stedet for scenekunst eller teater for barn, så er det for å peke på at konteksten er noe annet enn scene og teater, og at det finnes en forbindelse til visuell kunst og til eksperimentelle kunstformer innen musikk og dans. Tverrfaglige og interdisiplinære grep står sentralt og begrepet rommer bevissthet om at uttrykket står i relasjon til konkrete steder, materialer, kontekster, og ikke minst ulike publikumsgrupper, som for eksempel små barn. Performance-sjangeren åpner for sympoetiske, prosessuelle og relasjonelle grep, som kan tydeliggjøre kunstens rolle i offentligheten på kanskje uventede måter.
I møte med voksen kunst kan barnas perspektiver ofte forskyve det voksne blikket, og skape spennende forbindelser som ikke kommer til syne når vi fortolker og verbaliserer våre kunstopplevelser. Animalium hjelper publikum å relatere med direkte til kunsten, uten å gå omveien om en intellektuell fortolkning. Gjennom å bruke kroppen og sansene, bevegelse og lyd kan også voksne tilskuere oppleve at det oppstår andre tilganger til kunstopplevelsen gjennom Animalium.

Animalium for Lydhør

Lydhør Animalium Verksted for barn utforsket ulike former for lek og samspill mellom skuespillere fra Teater Fot og barn i en installasjon i prosjektrommet på Kongsgården. Installasjonen brukte scenografiske elementer og rekvisitter fra forestillingsprosjektet Verken fugl eller fisk, men her i en mer åpen og udefinert form; ulltepper og rare dyr. De som ble med på verkstedet kunne både betrakte, delta i samspill med utøverne og leke med ting som befant seg i rommet.
Barna og pedagogene ble invitert til samspill, og forskningsfokus har vært på hvordan enkle samspillsøvelser som call & response, speiling og affektinntoning kan forsterkes gjennom teatrale grep. Hvordan kunne barn, utøvere og pedagoger sammen skape en liten historie der alle bidrar, og samtidig gi rom for individuelle forskjeller og ulikheter? Verkstedet ble gjennomført 4 ganger med 4-6 barn i samme aldersgruppe, 1-2-åringer og 3-5 åringer, sammen med 2 pedagoger fra avdelingen.

Animalium Verksted for pedagoger er et kurs der deltakerne får bli kjent med improviserende prinsipper for musisk kommunikasjon og lytting, samt grunnleggende drama og teaterøvelser som kan brukes i samspill med de minste i barnehagen. Verkstedet ble gjennomført første gang i Kongsgården våren 2019, for en gruppe barnehageansatte i Trondheim kommune.

Animalium på Biblioteket er utviklet sammen med Trondheim Folkebibliotek. Animalium møter barna på lørdager i Trondheims biblioteksfilialer, der de dukker opp, snuser rundt og oppdager både bøker, bokhyller, boktraller, trapper, stoler og nysgjerrige barn. De leker sammen, og opptrer i flokk, men plutselig kommer de vekk fra hverandre mellom alle bøkene og da kan det skje forunderlige og uforutsette ting. Barna følger etter Animalium på oppdagelsesferd i biblioteksjungelen!

Animalium på Barnehagen er utviklet i samarbeid med Trøndelag Fylkeskommune under Fylkesmusikerordningen. I løpet av tre uker i 2021-22 har Animalium besøkt barnehager i fylket, og begeistret både barn og voksne med sine rare sprell og merkverdige krumspring både utenfor vinduet og oppe på bordet! Turnevirksomheten fortsetter, og vil høsten 22 besøke Nils Ass Kunstsenter på Inderøy.

Les mer på Teater Fot

Bilder fra filmopptak i Kunsthall Trondheims utstilling «avstand» av Sverre Koren Bjertnæs

Fagfellevurdert artikkel om ideene bak Animalium

Hovik, L (2019) Animalium Vis. VIS – Nordic Journal for Artistic ResearchVIS #2 Förfrämlingande.
Temanummer om Fremmedgjøring.