Atle Krogstad er førsteamanuensis i norsk ved DMMH. Han er dr. art. i Nordisk litteratur, og hans viktigste forskningsinteresser er barnelitteratur, og barns meningsskaping i en stedlig og romlig kontekst. Krogstad var leder for forskningsnettverket Barn og rom fra 2008 til 2011, og leder for forprosjektet Places for learning 2009-2011, støttet av Norges forskningsråd. Han er hovedredaktør for boka Rom for barnehage (2012), som oppsummerer forsknings- og utviklingsarbeid på barnehagens rom. Fra 2004-2006 var han koordinator for forskningsprosjektet Barn og rom, finansiert av Trondheim kommune. Krogstad har deltatt i flere internasjonale forskningsnettverk med fokus på interdisiplinær forskning mellom kunstfagene, som Nordic Society for Interart Studies (NorSIS) og Nordic Society for Metrical Studies (Nord Metric).

Litterære steder
Krogstads forskningsprosjekt Litterære steder for barn i Trondheim vil undersøke hvilke stedlige ressurser og stedskvaliteter som kan brukes for å skape gode litterære møter for barn med Trondheims topografi og historie. Prosjektet bygger på at barn skal delta i å skape stedene, gjennom barns egen utprøving og bruk av stedene, og gjennom barns møter med fortellinger og litteratur i de stedlige omgivelsene.
Innenfor Lydhør prosjektet vil prosjektet, med barn som deltakere, prøve ut aktuelle steder i bygeografien i området rundt Kongsgården barnehage. Det vil samles fortellinger og aktuell barnelitteratur som formidles på stedet, og måten barn kroppslig og verbalt responderer på litteraturen vil bidra til å skrive mening inn i stedet. Målet er at barnas møter med litteratur etablerer stedet som et kulturelt møtested, som også manifesteres i en fysisk-materiell artefakt, som institusjonaliserer stedet som et barnekulturelt møtested og bruk for framtida.
Den fysiske artefakten kan tenkes som en «litterær benk» for barn, altså en videreføring, eller knoppskyting av det allerede etablerte prosjektet «litterære benker» i Trondheim. Den fysiske «installasjonen» eller artefakten, som skal «forankre», eller «innskrive» stedet som et litterært møtested for barn kan eventuelt få en annen utforming enn benk. Men installasjonen er tenkt å symbolisere, eller fasilitere barns møte med litteratur i byrom i Trondheim.
For å bygge den fysiske installasjonen, inspirert av barnas møte med stedet, har vi tenkt på et mulig samarbeid med arkitektstudenter fra NTNU. Lydhør ønsker også å legge fram denne ideen for ledelsen av Litteraturhuset i Trondheim for et mulig samarbeid om prosjektet.

De to gamle og livets tre.
For Lydhør har Atle utviklet et formidlingsopplegg av bildeboka De to gamle og livets tre. Sammen med en gruppe barn som har besøkt Kongsgården flere ganger, og i møte med de samme barna i barnehagen, har Kongsgården blitt huset der de gamle bor, og fortellingen har blitt vevet sammen med stedet der den ble formidlet. Atle forteller om prosjektet i Lydhøre samtaler, og samarbeider med Lise Hovik om en vitenskapelig artikkel om dette forskningsprosjektet.

Verksted:
Lydhørt verksted med barneboka De to gamle og livets tre.

Blogginnlegg:
Billedboka fyller hele huset 13.11.2021
Bildeboka vokser ut gjennom taket! 27.5.2021
Livets tre vokser inn i himmelen 8.9.2020
Livets tre under et bord 11.3.2020