Lydhør i Kongsgården startet opp som et forskningsprosjekt i 2019 med støtte fra Kulturrådets Tverrfaglige tiltak, og med fokus på tverrfaglig og tverrkunstnerisk forskning. Totalt 18 kunstfaglige forskere fra DMMH og NTNU har vært involvert i ulike kunstverksteder i Kongsgården. Kunstverkstedene ble utviklet med fokus på ulike problemstillinger, tematikker og arbeidsmåter, med særlig fokus på samskaping på tvers av kunstfag og i samspill med barna, pedagogene, stedet og naturen.

Faglige perspektiver i LYDHØR, fra oppstartseminaret 15.8.2019

Forskerne og kunstnerne kom inn i prosjektet fra hvert sitt fagfelt og med hver sine interesser, fagfelt, teorier og metoder. Med utgangspunkt i dette valgte vi først å utvikle verksteder og kunstprosjekter på kunstnerforskernes egne fagspesifikke premisser. Underveis har vi arbeidet med å skape forbindelseslinjer mellom prosjektene og undersøke hvordan kunstartene spiller sammen i møte med barna og med naturen.

Tverrfaglig forskergruppe

Tegning / billedkunst:
Pål Bøyesen, Anne Helga Henning, Nina Eide Holtan, Mette Sandholmen,
Amalia Fonfara, Hannah Mjølsnes
Musikk: Ellen Lindquist, Sunniva Hovde, Tor Haugerud, Matilda Rolfsson
Performance / drama / teater / dans:
Lise Hovik / Teater Fot, Guro Erika Trøseid Gjerstadberget, Hanne Wiseth, Barbro Djupvik
Litteratur / drama / fortelling: Ingvild Olsen Olaussen, Atle Krogstad
Pedagogikk: Ann Sylvi Olsen, Nora Finseraas + barnehageansatte

Høsten 2019 sto tegning, musikk og performance i fokus, og vi holdt to forskergruppeseminar. Det første omhandlet Donna Haraways filosofi om sympoiesis, og det andre om kunstneriske forskningsmetoder.

I januar 2020 startet vi forberedelsene til vårt felles forskningstema FRØ som en felles tematikk for alle kunstnerforskerne. Vi diskuterte blant annet pedagogisk dokumentasjon, og hvordan vi kan benytte dette i forskningsarbeidet. Våren ble preget av korona-pandemien, men vi har holdt virksomheten gående gjennom sommeren og høsten. Høsten 2020 koblet vi de ulike kunstfagene sammen i fellesprosjekter, og holdt to seminarrekker om pedagogisk dokumentasjon og 100-språklighet for alle deltakerne, i tillegg til flere forskergruppeseminarer om teori og metode.

Våren 2021 intensiverte vi fokus på sympoetisk samspill mellom de ulike prosjektene, og på formidlingsformer i kunstbasert forskning. Gjennom Lydhør-festivalen i juni, som avrundet forskningsprosjektet, ble de aktuelle forskningsprosjektene presentert for interesserte via festivalens nettside, og podcastserien Lydhøre Samtaler. I løpet av prosjektperioden ble det også publisert en rekke artikler, masteroppgaver og andre tekster.

Fra høsten 2021 gikk Lydhør Forskning inn i en ny fase, der vi videreførte ett av forskningsprosjektene; De to gamle og Livets tre, og initierte ett nytt; Lydhør LekeKunst, som har fått støtte fra Kulturrådet og starter opp høsten 2023. Teater Fot tar opp tråden fra forprosjektet til Operafrø i Kongsgården våren 2020, og vil gjennomføre årstids-prosjektet i samarbeid med Ringve Museum og Botaniske hage gjennom hele 2023. Prosjektet henvender seg til barn under ett år med foreldre, og viderefører forskningsperspektiver fra Lydhør med fokus på samskaping med frø.