LYDHØR i Kongsgården er et kunstnerisk forskningsprosjekt som undersøker sympoetisk samspill mellom natur, miljø, omgivelser, materialer, små barn, kunstnere, pedagoger og forskere. Prosjektet arbeider i perioden 2019 til 2021 med å utvikle små barns møte med kunst gjennom etablering av en kunstarena for små barn i tidligere Kongsgården Barnehage i Trondheim. Kongsgården ligger vakkert til midt i Trondheim by, og stedets natur, omgivelser, rom og materialer vil danne utgangspunkt for samspillet. Stedet, som disponeres av ReMida – senter for kreativ gjenbruk fungerer som en forskningsarena der det sympoetiske samspillet skaper uttrykk og kvaliteter som er spesifikke i feltet kunst for de minste. Prosjektet søker å etablere, utvikle, forstå og formulere en tverrkunstnerisk praksis i et sosialt deltakende perspektiv, og kan bidra til fornyelse av kunstpraksis, kunstpedagogikk og kulturpolitisk arbeid med de yngste barna.

Forskergruppa består av kunstfaglige forskere fra Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærereutdanning, masterstudenter i barnekultur og kunstpedagogikk, samt barnehageledelse, og kunstnerforskere fra NTNU som utvikler egne kunstprosjekter i samspill med LYDHØR.

I 2020-21 arbeidet forskergruppa med frø som felles forskningstema, og i juni 2021 ble arbeidet presentert under Lydhør-festivalen i juni. Det er også publisert og vil publiseres en rekke artikler, fagtekster, masteroppgaver og podcaster med utgangspunkt i Lydhør i Kongsgården.

Tilbudet om å delta i LYDHØR forskningsprosjekt gikk til alle barnehager i Trondheim.
Ni barnehager har vært tilknyttet prosjektet; Svartlamoen, Nissekollen, SIT Moholt, Tildra, Sætra, Øya, Berg, Småbergan og Hallset barnehager. Disse har inngått en avtale om å delta, og får først tilbud om forskningsverksteder i Kongsgården. Dersom det blir ledige verksteder, går tilbudet via ReMida-senteret til alle barnehager i Trondheim. Under koronapandemien har tilbudet først og fremst nådd ut til de sentrumsnære barnehagene.

Lydhør i Kongsgården er støttet av Kulturrådet, Tverrfaglige tiltak og Trondheim Kommune Avd. Oppvekst og Avd. Kultur, samt forskere fra Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning som setter av egen forskningstid til samarbeid med Lydhør.