En forskningspilot
som utvikler samskapende prosesser
mellom barn, kunstnere
og barnehagepersonale

Inspirert av det store danske nasjonale LegeKunst-prosjektet, initiert og ledet av Kulturprinsen, Udviklingssenter for børne og ungekultur, ønsker vi gjennom 2023 å gjennomføre et pilotprosjekt som synligjør en arbeidsmåte og en mulig organisering av Lydhør i fremtiden. Kunstnere får mulighet til å utvikle prosjekter i tettere samarbeid med barnehager over en lengre periode, der målet er at barnehagens personale kan utvikle nye og lekne kunstpedagogiske arbeidsformer i sin egen barnehage.

LegeKunst
LegeKunst bygger på barnekonvensjonen, og alle barns rett til å oppleve kunst og kultur sammen med FNs 17 bærekraftmål for en bedre framtid. Prosjektet skal bidra til mer kunst og kultur i de yngstes hverdag gjennom samskapende prosesser med kommuner, barnehager og profesjonshøgskoler i hele Danmark. Målet er nettopp å nå ut til alle barn med barnehagen som kunst og kulturarena. Med en prosjektramme på DKK 70 mill. er LegeKunst lysår unna Lydhør i omfang og organisasjon, men samtidig er det mange fellestrekk med tanke på ideer og innhold. Kjernebegrepene i LegeKunst er: Lek, dannelse, kunst, kultur, samskaping og estetiske prosesser. Leken står helt sentralt i dette prosjektet, og betydningen av lek danner utgangspunkt for prosjektet. Barnehagepedagogenes behov for å utvikle sin egen evne til samskapende prosesser med barn gjennom lek og kunst møtes med tilbud fra kommunen om å samarbeide med kunstnere om et LekeKunst-forløp. De ulike forløpene følges av forskere som samarbeider tett med alle de involverte, og som gjennomfører refleksjonssamtaler underveis.

Lone Belling, styreleder i Kulturprinsen skriver følgende i avisen Danmark 11.2.2020: «Kan man spille sig til højere karakterer? Male sig til social intelligens? Tegne sig til integrasjon og god sprogutvikling? Danse til at føle ansvar for helheden? Svaret er ja! Hvis man dykker ned i den stadig mer robuste forskning indenfor området, peger den på kunstens potensialer for både den enkelte og samfundets udvikling. Selvfølgelig under forudsetning af, at vi værdsetter den i form af økonomiske og tidsmæssige ressourcer.»

Med dette anerkjennes kunsten og de kunstneriske prosessenes virkning og dannelsesperspektiver i barns liv, og samtidig legitimeres virksomheten med den nytteeffekten samfunnet har av kunst og kultur. Dette kan være viktige perspektiver å ta med seg for et prosjekt som Lydhør, som på mange måter stiller seg utenfor denne diskursen, med en tanke om at både lek og kunst har verdi i seg selv, de har sin egen drivkraft og fungerer som forutsetninger (mer enn virkning og resultat) for både språk, kommunikasjon, relasjoner og samhandling mennesker i mellom.

Lydhør i Kongsgården
Det kunstneriske forskningsprosjektet Lydhør i Kongsgården (2019-21) var organisert i tre virksomhetsområder, som ivaretok ulike sider av feltet kunst og kultur for de yngste barna. Lydhør fungerte som en paraply som ivaretok samspillet mellom samskaping, forskning og formidling: Lydhør Verksteder er undersøkende kunstverksteder som ledes av en kunstner eller kunstnerforsker, mens Lydhør Kunstarena tilbyr åpne kunst og kulturarrangement for barn og foreldre, gjerne i form av lørdagsarrangement i Kongsgården barnehage. Lydhør Forskning sørger for den faglige kompetansen og forbindelsen med barnehagelærerutdanningen og det kunstfaglige forskningsfeltet. Kunstnernes kompetanser innen lek, improvisasjon og kunstfaglige arbeidsmåter er særlig ivaretatt i Lydhør Forskning, der kunstneriske forskningsmetoder og kunstnerens egen nysgjerrighet er viktige drivkrefter. I tillegg har Lydhør inkludert stedet og naturen i de samskapende prosessene, med vissheten om at også naturen er en verdi i seg selv og inngår som aktiv agent i alle slags samskapende prosesser. Vi betrakter naturens egenverdi og bærekraft som grunnlag for hele virksomheten.

Lydhør LekeKunst
Lydhør LekeKunst vil ta utgangspunkt i Lydhør Forskning og er inspirert av det danske LegeKunst, der vi først og fremst vil styrke de samskapende prosessene med barnehagene og pedagogene. Dette gjør vi ved å ta i bruk LegeKunst sin 5. modell for aksjonslæringsforløp: LegeKunst ind i hverdagen.
Forløpet tar utgangspunkt i et felles oppstartseminar for alle involverte i en kommune, der man formulerer fortellinger (SNIPP) om hva man undrer seg over, hva man er nysgjerrig på innen lek, kunst og kultur, og hva man kunne tenke seg å arbeide mer med. Barnehagen formulerer behov, og to barnegrupper velges ut i hver barnehage. Deretter holdes en felles kick-off med kunstneren og de konkrete samarbeidspartnerne, etterfulgt av en felles oppstartsrefleksjon. Så følger de tolv kunstnerverkstedene, der kunstneren leder prosessen de første fire gangene (kunstner 75% – pedagog 25%), og pedagogene leder de neste fire gangene (pedagog 75% – kunstner 25%) Etter hver av disse fasene formuleres fortellinger (SNAPP) om erfaringer og refleksjoner, og fortellinger om hvordan det gikk, og hva man fortsatt er nysgjerrig på (SNUTE). De siste fire gangene arbeider pedagogene alene. Overføringen av ansvar kan også skje i en litt mer gradvis overgang, men det skal være et refleksjonsmøte med forskerne mellom disse fasene. Til sist SÅ ER EVENTYRET UTE, og man oppsummerer erfaringer, læring og videre tanker.

En Lydhør LekeKunst modellskisse inspirert av LegeKunst foreslår samarbeid mellom Lydhør (ReMida og Teater Fot), Trondheim Kommune Oppvekst & Kultur, Barnehager, Kulturskolen, DKS, lokale kunstnere samt kunstpedagog-utdanninger ved NTNU og DMMH, og tar sikte på å nå ut til alle barnehager i Trondheim.

Lydhør LekeKunst Pilot
Men først vil vi prøve ut modellen i en egen pilot, der vi gjennomfører to Lydhør LekeKunst-forløp, som etter felles oppstartseminar og kick-off (2 ganger) i Kongsgården fortsetter sammen med kunstner i Kongsgården (3 ganger) deretter i barnehagen sammen med kunstner (3 ganger), og videreutvikles av pedagoger i barnehagen (3 ganger) parallelt med at kunstneren videreutvikler materiale til et eget kunstprosjekt (3 ganger), som presenteres og formidles åpent til publikum i Kongsgården, og avsluttes med et felles SNIPP-SNAPP-SNUTE-seminar: VAR EVENTYRET UTE?
Det at kunstneren videreutvikler et prosjekt som kan presenteres offentlig, kan inngå i Lydhør sitt samarbeid med byens kunstinstitusjoner, men det kan også ta form av et samarbeid med DKS, barnehagesekken, der barnehager inviteres til Lydhør-festival i Kongsgården over flere dager.
Vi ønsker gjennom denne Lydhør LekeKunst-modellen å ta med inspirasjonen fra Danmark og kombinere den med Lydhør i Kongsgårdens tydelige ivaretakelse av både kunstnernes, stedet og naturens perspektiver i arbeidet med våre samskapende, sympoetiske prosesser.

Lydhør LekeKunst vil i pilotprosjektet samarbeide med to kunstnere som har lang erfaring med å arbeide kunstnerisk med barn, og vi vil på denne måten sikre oss et godt resultat. Det er allikevel et prosjekt som søker etter lekens og improvisasjonens risikosone, som vil utfordre og kreve mot til å bevege seg «et annet sted hen», ut av komfortsonen og inn i de samskapende og lekende læringsprosessene.

Gjennom dette pilotprosjektet ser vi på mulighetene for å utvikle et større prosjekt, som involverer alle barnehager i Trondheim, og som vil gi mange kunstnere mulighet til å utvikle et sympoetisk prosjekt sammen med barnehagebarn. I dette store prosjektet vil Lydhør LekeKunst fungere som en dannelsesarena ikke bare for barn og pedagoger, men også for de kunstnerne som deltar. Vi ønsker med Lydhør LekeKunst å lede oppmerksomheten mot barn og voksnes lyttende samspill med steder, natur og materialer, og åpne for utviklingen av en sansende og lyttende kunstpedagogikk. Det kunstpedagogiske feltet trenger et løft etter mange år med nedskjæring av tid og ressurser i barnehagelærerutdanningen, og vi vil arbeide for å etablere et godt samarbeid også med Trondheims pedagogiske og kunstneriske utdanningsinstitusjoner.

SE UTLYSNING AV PROSJEKTMIDLER HER

Forskningsleder Lise Hovik, professor i drama ved DMMH vil følge og delta i kunstnernes arbeid med de ulike forløpene, samle dokumentasjon og lede den kunnskapende prosessen gjennom jevnlig prosjektgruppesamlinger og samtaler. Hun vil også involvere flere forskere i prosessen, via Lydhør Forskningsgruppe (etablert i 2019-21).

Formidling
Prosjektet vil formidles via en podcastserie, med utgangspunkt i de erfaringene vi gjorde med podcast-serien Lydhøre Samtaler under den avsluttende festivalen for Lydhør i Kongsgården våren 2021 (som en løsning på corona-nedstengningen av festivalen). Samtaler med kunstnere, pedagoger, barn, stedet og naturen vil bearbeides som lyd, og i seg selv utgjøre både forskningsresultater og formidling til et interessert fagfelleskap.