Nora Finseraas er student ved masterstudiet i barnehageledelse ved Dronning Mauds Minne. Hun er ansatt i Trondheim kommune som avdelingsleder ved Nissekollen barnehager, og har tretten års erfaring fra arbeid som pedagogisk leder i kommunale barnehager i Trondheim. I tillegg er hun utdannet pedagogista ved Reggio Emilia instituttet i Stockholm. En pedagogista kan beskrives som en “pedagog for pedagogene” og har blant annet ansvar for å strukturer de pedagogiske prosessene som barn og pedagoger er delaktige i.

Masteroppgaven handler om pedagogisk dokumentasjon og ledelse av pedagogiske prosesser. Her ønsker jeg å undersøke hvordan pedagogisk dokumentasjon kan være et verktøy i samarbeid / samhandling mellom barn og foreldre. Dette ønsker jeg å se i sammenheng med Trondheim kommunes oppvekst-strategi “Stein, saks og papir”.
I denne strategien ligger det klare føringer på at barn og unges stemmer skal legge grunnlaget for innholdet i tjenesteområdet. Jeg ønsker å se på om pedagogisk dokumentasjon kan være en måte å få fram barnas tanker og mening om egen barnehagehverdag.

Et annet område innenfor “Stein, saks, papir” er relasjonell velferd, og det er i forbindelse med dette jeg ønsker å se på hvordan familiene kan involveres i arbeidet med pedagogisk dokumentasjon. “Stein, saks, papir” legger føringer for nye tanker om profesjonsutøvelse, og jeg ønsker da også å se på hva dette krever av ledere, og hva slags ledelse det er behov for i sammenheng med denne strategien. Her vil fokuset ligge på ledelse av pedagogiske prosesser. Hvilke prosesser bidrar til å skape engasjerte og nysgjerrige pedagoger? Hvilke prosesser bidrar til pedagoger som får lyst til å lære mer? Hvordan kan pedagogisk dokumentasjon bidra til å synliggjøre det som oppstår i mellomrommet, mellom barna, pedagogene, kunstnere, barnehagen og familiene? Hvordan kan disse møtene knytte sammen, eller oppheve, grensen mellom teori og praksis, og grensen mellom barnehagen og hjemmet?

Innfallsvinkelen til prosjektet vil være barnehagens deltakelse i Lydhør-prosjektet. Gjennom å knytte mitt master-prosjekt til Lydhør-prosjektet vil jeg også kunne se om det er mulig å skape en sammenheng mellom disse verkstedene, og den barnehagehverdagen barna lever i. Hvordan kan Lydhør påvirke den pedagogiske praksisen i barnehagen? Vil det være mulig å se sammenhenger mellom deltakelsen i verkstedene og læringsprosessene i barnehagen?

Mer om pedagogisk dokumentasjon

Blogginnlegg

Pedagogisk dokumentasjon 2 5. november 2020
Seminar om pedagogisk dokumentasjon 29. oktober 2020