LYDHØR

– samskapende prosesser med barnehagebarn


LYDHØR BESTÅR AV ULIKE VIRKSOMHETSOMRÅDER
SOM SAMARBEIDER OM Å SKAPE KUNST
FOR OG MED DE YNGSTE BARNA

Om oss

Den første LYDHØR-festivalen ble arrangert av ReMida – senter for kreativ gjenbruk i Trondheim Kommune i Kongsgården i 2018, der temaet var lek med LYD. I 2019 kom LYDHØR i Kongsgården (2019-21), et kunstnerisk forskningsprosjekt om sympoetisk samspill, som ble til i samarbeid mellom ReMidaTeater Fot og forskere fra Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning. Prosjektgruppa besto av Pål Bøyesen og Ann Sylvi Olsen fra ReMida sammen med Lise Hovik fra Teater Fot / DMMH, som prosjektleder. Fra februar 2020 var Emily Fischbeck Luthentun produsent for Lydhør-prosjektet, og fra august 2021 er Nanna Berntsen produsent for Lydhør Kunstarena. Sammen har vi utviklet både kunnskap og erfaringer om det å skape, utvikle og formidle kunst i et tverrfaglig og sosialt deltakende perspektiv for og med de yngste barna.

Fra januar 2022 har Trondheim Kommune satt inn Nora Finseraas som koordinator for virksomheten i Kongsgården, og Lydhør er med dette blitt en av flere eksterne aktører som bruker Kongsgården i sin virksomhet. Kommunen arbeider med å utvikle sin organisasjonsmodell for Kongsgården, der målet er å nå flere barn, barnehager og barnehageansatte i hele byen. Samtidig ønsker Lydhør å beholde vår paraply-modell, der Kunstarena, Verksteder og Forskning inngår i samskapende samspill med hverandre. Finansieringen er enda ikke på plass, men med støtte fra Kulturrådet og kommunens kulturavdeling arbeider Lydhør videre med en visjon om å skape en fast og varig kunstarena for de yngste midt i Trondheim by, i tett samspill med kunstnerverksteder og ulike forskningsprosjekter.

Lydhør Organisasjonsmodell 2021

LYDHØR Verksteder

Kjernevirksomheten i ​LYDHØR​ er kunstverkstedene, der barnehagebarn kommer på besøk til Kongsgården barnehage sammen med sine pedagoger for å delta på verksteder sammen med kunstnere og kunstnerforskere, i samarbeid med ReMida. Gjennom ​Lydhør Verksteder med barnehagebarn ​får de yngste barna delta i kunstneriske prosesser på egne premisser, i samspill med kunsten og kunstnerne. Lydhør Verksteder finner sted i ukedagene og er et tilbud som inspirerer til samskapende prosesser med barn og som henvender seg til alle byens barnehager.

Lydhør kunstarena

Lydhør Kunstarena for og med de yngste barna ​søker å løfte og ivareta det kunstneriske tilbudet for barn i barnehagealder i Trondheim. Våren 2021 starter arbeidet med å etablere denne kunstarenaen i Kongsgården. Vi tilbyr et åpent lørdagsprogram for barn fra 0-6 år og deres foreldre, av kunstuttrykk som har blitt utviklet gjennom ​Lydhør Verksteder. I tillegg engasjerer vi profesjonelle utøvere til festivaler og andre større arrangement.​Kunstarenaen utvikles som en kulturell ressurs for både byen, kunstnerne, fagmiljøene, foreldrene og de yngste barna.

Lydhør forskning

Lydhør i Kongsgården​ (2019-21) er et kunstnerisk forskningsprosjekt der 18 kunstfaglige forskere fra DMMH og NTNU har vært involvert i ulike kunst-verksteder i Kongsgården. Kunstverkstedene er utviklet med fokus på ulike problemstillinger, tematikker og arbeidsmåter, med særlig fokus på samskaping på tvers av kunstfag og i samspill med barna, pedagogene, stedet og naturen. I fortsettelsen er Lydhør Forskning et samarbeid mellom LYDHØR og kunstnere/forskere som ønsker å utvikle forskningsprosjekter i Kongsgården.

«We need to develop practices for thinking about those forms of activity that are not caught by functionality,
those which propose the possible-but-not-yet, or that which is not-yet but still open.»

Donna Haraway om lek og fortelling